ללא גבולות עונה 1 פרק 11פוסטר

Episode 11

When Agent Casey Rooks and his SWAT team skim 80 NZT pills for themselves from the recovery of stolen inventory, it starts an internal investigation that is viewed through the shifting perspectives of Brian’s immediate circle at the FBI.
2015-12-15

Language Release Format Downloads Date
Download Direct
Croatian srt 606
Croatian srt 205
English srt 60739
English srt 28948
English srt 12284
Spanish srt 10988
Dutch srt 11282
Portuguese (BR) srt 10085
French srt 7839
Greek srt 4889
English srt 4880
Croatian srt 4370
Hebrew srt 4434
Finnish srt 3927
English srt 3868
Arabic srt 3724
Dutch srt 3407
Croatian srt 3208
Romanian srt 2815
Turkish srt 2335
Spanish srt 2167
Italian srt 2020
Bulgarian srt 1898
Hungarian srt 1776
French srt 1529
English srt 1299
Polish srt 1374
Danish srt 1348
Czech srt 1185
Arabic srt 922
Portuguese srt 934
Chinese (simplified) srt 765
Polish mpl 521
Hebrew srt 469
Polish srt 425
Polish sub 391
Croatian srt 376
Czech srt 265
Romanian srt 265
Italian srt 231
Arabic srt 230
Greek srt 212
Turkish srt 195
Estonian srt 191
Italian srt 169
Indonesian srt 129
Hebrew srt 136
Serbian srt 123
Portuguese srt 115
Hungarian srt 112
Italian srt 101
Polish mpl 96
Serbian srt 93
Italian srt 69
Hebrew srt 71
Czech srt 67
Persian srt 60
Italian srt 50
Slovenian srt 49
Korean srt 46
Portuguese (BR) srt 2354
Portuguese (BR) srt 1902
Russian srt 811
Italian srt 121